Algemene voorwaarden - VDHSystems

Title
Ga naar de inhoud
VDH Systems

Algemene voorwaarden

Post
Inleiding, algemeen:
Deze contractuele voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen klanten en VDH Software Solutions BVBA. Door het sluiten van een overeenkomst (ondertekenen van een bestelbon, offerte, uitvoeren van een betaling...) aanvaardt de klant dat deze contractuele voorwaarden er integraal en onlosmakelijk deel van uitmaken. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend akkoord,zijn de onderhavige verkoopsvoorwaarden toepasselijk op alle contracten en overeenkomsten van gelijk welke aard. Zij worden verondersteld gekend te zijn door alle contractanten en hebben voorrang op de voorwaarden van derden. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door een persoon die bevoegd is om VDH Software Solutions BVBA te vertegenwoordigen. In geen enkel geval kan men een afwijking afleiden uit een eventueel gebrek aan reactie of protest van de zijde van VDH Software Solutions BVBA.
Ten slotte worden er door VDH Software Solutions BVBA ook informatiebrochures, praktische richtlijnen en andere inlichtingen verspreid. De hierna volgende contractuele voorwaarden hebben er wel altijd voorrang op.Afgesproken leveringstermijnen voor zowel goederen als diensten zijn louter informatief, deze kunnen ten alle tijden aangepast worden door VDH Software Solutions BVBA zonder overleg.
Offertes, bestellingen en overeenkomsten:
Alle offertes van VDH Software Solutions BVBA zijn geldig gedurende één maand. VDH Software Solutions BVBA behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, zonder hiervoor enige verantwoording te moeten afleggen.
Levering en overdracht van eigendom:
Tenzij anders en uitdrukkelijk overeengekomen, vindt de levering van de goederen plaats bij de betaling ervan. De eigendom en de hiermee verbonden risico’s gaan over op het moment van de levering. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om geleverde goederen steeds correct te bewaren en te beschermen. Gebeurt dit niet, dan mag Vdh Software Solutions BVBA weigeren om te ruilen of terug te nemen (zelfs bij niet conforme levering of gebreken) bijv. als de goederen niet meer geschikt zijn voor een normaal gebruik.
Verzending en levering:
Als er goederen worden verzonden naar een bepaald adres, dan is dat omdat de klant erom gevraagd heeft. Als de klant betwist zulke opdracht te hebben gegeven, dan moet hij of zij dit bewijzen. De verzending vindt pas plaats als de volledige bestelling voorradig is. De klant zorgt ervoor dat hij of zij de goederen op de dag van de levering kan ontvangen. Volmachten zijn mogelijk. Wie op de plaats van de levering aanwezig is en de goederen ontvangt, wordt vermoed zulke volmacht te hebben gekregen.
Indien de goederen niet kunnen afgeleverd worden, zijn alle bijkomende transporten voor rekening van de klant, tenzij hij of zij kan aantonen dat de aangeboden goederen beschadigd waren of niet conform aan de bestelling.
Leveringen gebeuren normaliter op de gelijkvloerse verdieping, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op de bestelbon.
Garantie:
Voor alle geleverde materialen die verbruikt zijn of geleverd geldt enkel de fabrieksgarantie van desbetreffende fabrikant en kan VDH Software Solutions BVBA op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele slechte werking of schade.
Algemeen over de aansprakelijkheid van VDH Software Solutions BVBA:
VDH Software Solutions BVBA is enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld. Zelfs indien VDH Software Solutions BVBA tot enige schadevergoeding gehouden zou zijn, dan blijft deze altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade. Onrechtstreekse schade – o.a. schade door vertraging in enig (bouw-)project – wordt in geen enkel geval vergoed, o.a. omdat VDH Software Solutions BVBA dit soort schade redelijkerwijs niet kan voorzien.
Schadevergoeding en contractbreuk:
VDH Software Solutions BVBA kan het contract verbreken bij niet-naleving door de opdrachtgever van zijn verplichtingen jegens VDH Software Solutions BVBA. Wanneer de verbreking gebeurt wegens een fout van de opdrachtgever,kan VDH Software Solutions BVBA een schadevergoeding eisen van 20% van de waarde van het contract,eventueel verhoogd indien de veroorzaakte hoger zou liggen. Bij overmacht kan VDH Software Solutions BVBA het contract verbreken zonder verdere gevolgen.
Eigendomsvoorbehoud:
Goederen en materialen welke gebruikt worden om een opdracht uit te voeren worden pas eigendom van de opdrachtgever na volledige betaling van het factuurbedrag. Bij niet-betaling heeft VDH Software Solutions BVBA het recht, zonder tussenkomst van de rechtbank,de geleverde goederen en materialen terug te nemen.
Prijzen:
De prijzen en aanbiedingen worden slechts als indicatie gegeven en zijn niet bindend voor VDH Software Solutions BVBA. VDH Software Solutions BVBA heeft het recht deze op elk moment tot aanvaarding van een opdracht deze aan te passen. Na aanvaarding van een opdracht of contract kan VDH Software Solutions BVBA de prijzen nog aanpassen of herzien binnen de perken van de Wet Van 30maart1976(art57)nl. in functie van de parameters die betrekking hebben op reële kosten deelmakend van de eindprijs doch slechts voor het gedeelte in deze eindprijs vertegenwoordigd en maximaal ten bedrage van 80% van de vastgestelde prijs.
Privacy:
Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens geeft de klant aan VDH Software Solutions BVBA de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonsgegevens op te nemen in een bestand en te verwerken. Zoals voorzien in deze wet van 1992 wordt dit bestand aangegeven bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De aldus verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern, commercieel en
marketinggebruik. Zij mogen meegedeeld worden aan andere ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met VDH Software Solutions BVBA zijn verbonden, voor een commerciële prospectie. Indien de klant dit niet wenst, kan hij of zij daarvoor gewoon een brief richten aan VDH Software Solutions BVBA met duidelijke vermelding van volledige naam en adres.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:
Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
Slotbepaling:
De eventuele nietigheid van een voorwaarde tast de andere niet aan. Bij een gedeeltelijke nietigheid zullen de partijen eventuele hiaten te goeder trouw invullen. Indien een bepaling aangepast of ingeperkt moet worden omwille van een dwingende wettelijke norm, dan wordt de bepaling gewijzigd in een die voldoet aan de gestelde norm.

BETALINGEN
Toepassingsgebied:
Deze bijzondere voorwaarden zijn – bovenop de algemene voorwaarden van punt A. – van toepassing op alle overeenkomsten.
Betaling van een voorschot:
Een bestelling, opdracht kan slechts geldig worden geplaatst, en kan slechts leiden tot een overeenkomst, nadat de klant het voorziene voorschot heeft betaald. Het voorschot bedraagt in de regel 30% van de bestelling. VDH Software Solutions BVBA is gerechtigd om van deze percentages af te wijken, mits voorafgaande vermelding in de offerte of overeenkomst. Door de ondertekening van de bestelling, opdracht, offerte aanvaardt de klant in elk geval de hierin opgegeven voorschotten.
Annulering van een bestelling, opdracht:
De klant heeft niet het recht om zijn bestelling, opdracht te herroepen (eraan te verzaken). De klant kan wel een bestelling annuleren. In dat geval blijft het betaalde voorschot verworven voor VDH Software Solutions BVBA, ten titel van forfaitaire en algemene vergoeding. Deze vergoeding is echter steeds beperkt tot 30%. Indien er meer voorschot werd betaald, wordt het deel boven 30% terugbetaald.
Annulering is echter niet meer mogelijk nà levering van goederen of prestaties.
Evenmin is voor bestellingen of opdrachten met specifieke of op maat gemaakte goederen annuleren enkel mogelijk tegen betaling van de volledige kostprijs van die goederen. Aan de zijde van VDH Software Solutions BVBA is er bij sprake van overmacht voor de klant geen schadevergoeding mogelijk.
Betaling van het saldo:
De verdere betalingen na het betalen van een voorschot wordt beschreven in de overeenkomst, opdracht of offerte en zijn bindend.
Betaling en laattijdige betaling:
Tenzij andersluidend formele en schriftelijke afwijking zijn alle facturen contant,netto en zonder korting betaalbaar aan onze zetel te Niel. De krachtens de facturen verschuldigde sommen doen van rechtswegen zonder ingebrekestelling nalatigheidintresten lopen die overeenstemmen met de rentevoet van de Nationale Bank van Belgie voor voorschotten op lopende rekeningen en leningen vermeerderd met 2%. Iedere laattijdige betaling geeft VDH Software Solutions BVBA  het recht elk lopend doch nog niet uitgevoerd contract te verbreken of op te schorten. Bovendien wordt elk verschuldigd en zelfs niet vervallen bedrag onmiddellijk opeisbaar,vermeerderd met de kosten die door de inning van de schuldvordering zijn ontstaan. Er zal een forfetaire schadevergoeding van 10% worden toegepast met een minimum van €50.00 in geval voor laattijdige en niet-betaling.
Eigendomsoverdracht:
VDH Software Solutions BVBA draagt het risico voor verlies, ontvreemding of schade aan de goederen tot aan de plaats van de levering. De klant moet de goederen op het moment van de levering inspecteren op gebreken, ook als de installatie of de montage pas later plaatsvindt.
Klachten:
Iedere klacht moet schriftelijk gemeld worden binnen de 7 dagen na einde werken.Indien de klacht buiten deze termijn toekomt op de maatschappelijke zetel zal hier verder geen gevolg aan gegeven worden.
Raadgevingen en technische adviezen.
Raadgevingen en adviezen worden verstrekt volgens onze kennis en mogelijkheden en stellen ons geenzins,onder welke vorm dan ook aansprakelijk.
Dit geldt eveneens voor proefnemingen en demonstraties,uitgevoerd in eigen naam of op vraag van de klant.Deze gebeuren zonder enige waarborg


VDH Software Solutions BVBA behoud zich het recht om de hierin vermelde voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

VDH Systems
VDH SYSTEMS . VDH SOFTWARE SOLUTIONS BV
Wipstraat,2-4-6 2845 NIEL
T:+32(0)3.369.95.53   F:+32(0)3.293.32.04  
Terug naar de inhoud